Obchodní podmínky pro partnery

 

Všeobecné obchodní podmínky pro akceptační místa systému Turistykarta.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky pro akceptační místa systému Turistykarta.cz (dále jen „VOP“) upravují závazkový vztah mezi Provozovatelem a Akceptačním místem (dále též „Smluvní strany“) založený Smlouvou o zapojení do systému Turistykarta.cz (dále jen „Smlouva“) a jsou její nedílnou součástí. Odchylná ujednání ve formuláři Smlouvy mají před zněním těchto VOP přednost.
 2. Provozovatelem je společnost Turistika.cz s.r.o., IČ: 27065227, DIČ: CZ27065227, sídlem Národní 28, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze v oddílu C, vložce 93712, která provozuje systém Turistykarta.cz.
 3. Akceptačním místem je subjekt označený takto ve Smlouvě, který poskytuje svou službu za zvýhodněných podmínek dle Smlouvy a těchto VOP.
 4. Systém Turistykarta.cz je marketingový systém spočívající ve vytváření zvýhodněných podmínek čerpání služeb akceptačních míst pro turisty – zejména registrované uživatele portálu Turistika.cz prostřednictvím držení Turistykarty (viz dále) a v marketingové prezentaci akceptačních míst způsobem uvedených v těchto VOP. V rámci systému Turistykarta.cz provozuje Provozovatel databázi subjektů zúčastněných v systému Turistykarta.cz, do níž mají tyto subjekty elektronický přístup prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Databáze“).
 5. cz (dále jen „Turistykarta“) je slevový prostředek vybavený unikátním číslem a čárovým kódem ve formátu 1/3 velikosti běžné platební karty. Všechny transakce provedené Turistykartou jsou zaznamenány do Databáze, přičemž administraci převzatých dat provádí na své náklady a odpovědnost Provozovatel. S Turistykartou je spojeno právo jejího držitele čerpat služby Akceptačního místa se zvýhodněním, k němuž se Akceptační místo zavázalo ve Smlouvě. Držitelem Turistykarty je osoba, které byla Turistykarta vydána Provozovatelem.

II. Podmínky poskytování služeb Akceptačním místem

 1. Akceptační místo se zavazuje poskytovat každému držiteli Turistykarty svou službu (služby) popsanou v elektronické objednávce (dále jen „Služba“) za podmínek stanovených dále v těchto VOP.
 2. Akceptační místo ve smyslu § 850 a násl. občanského zákoníku podpisem Smlouvy prohlašuje, že poskytne Službu za zvýhodněných podmínek dle Smlouvy každému držiteli Turistykarty, který předloží Turistykartu při sjednávání poskytnutí Služby u Akceptačního místa nebo při placení za poskytnutou Službu Akceptačnímu místu. V případě rodiny nebo organizované skupiny osob (dále jen „skupina“) se zvýhodněné podmínky poskytnutí Služby uplatní na všechny členy skupiny až do výše 6 osob, pokud je držitelem Turistykarty alespoň jeden člen skupiny. Ve vztahu k držitelům Turistykarty je tento veřejný příslib účinný v okamžiku zveřejnění marketingové prezentace Akceptačního místa v některém z marketingových kanálů systému Turistykarta.cz (viz dále). Akceptační místo zmocňuje Provozovatele, aby takový příslib jménem Akceptačního místa vydáním marketingové prezentace zveřejnil. Každý držitel Turistykarta, který předloží Turistykartu při sjednávání poskytnutí Služby u Akceptačního místa nebo při placení za poskytnutou Službu Akceptačnímu místu, má právo na zvýhodnění podmínek Služby, k němuž se Akceptační místo zavázalo ve Smlouvě, a Akceptační místo je povinno každému držiteli Turistykarty poskytnout službu za takových zvýhodněných podmínek. Je-li ve Smlouvě sjednána jako forma zvýhodnění podmínek Služby sleva, je Akceptační místo povinno při účtování ceny Služby držiteli Turistykarty odečíst částku odpovídající výši slevy uvedené ve Smlouvě z běžné ceny Služby. V případě jiné formy zvýhodnění je Akceptační místo povinno poskytnout svou Službu držiteli Turistykarty způsobem a za podmínek odpovídajících sjednané formě zvýhodnění. 
 3. Akceptační místo se zavazuje evidovat každé poskytnutí Služby držiteli Turistykarty, a to formou sjednanou ve Smlouvě.
 4. Byla-li ve Smlouvě sjednána evidence poskytnutých Služeb prostřednictvím čtečky karet, je Akceptační místo povinno postupovat při evidenci poskytnutých Služeb dále uvedeným způsobem. Čtečka karet je unikátní akceptační zařízení, které prostřednictvím software, jež je jejím příslušenstvím, umožňuje kontrolu údajů o držiteli z Turistykarta a dálkový přenos dat o poskytnuté Službě do Databáze prostřednictvím internetu (dále jen „Čtečka“).
 5. Byla-li ve Smlouvě sjednána evidence poskytnutých Služeb jiným způsobem než prostřednictvím Čtečky, je akceptační místo povinno evidovat každou Službu poskytnutou držiteli Turistykarty, který Turistykartu předloží,   a) prostřednictvím internetového přístupu do Databáze (vyplněním elektronického formuláře), má-li Akceptační místo přístup k internetu, nebo   b) ve výkazu vedeném v listinné formě, nemá-li Akceptační místo přístup k internetu. Ve výkazu je Akceptační místo povinno uvést číslo Turistykarty, jejímuž držiteli byla Služba poskytnuta, datum poskytnutí Služby a označení poskytnuté Služby. Akceptační místo je povinno předávat výkaz poskytnutých Služeb Provozovateli, a to s měsíční periodicitou vždy do 3 dnů po skončení kalendářního měsíce, za který se výkaz předává.
 6. Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění závazků Akceptačního místa dle Smlouvy. V případě, že Akceptační místo opakovaně poruší některý ze závazků uvedených ve Smlouvě, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Za opakované porušení závazku se považuje třetí nebo jakékoliv další porušení závazku bez ohledu na jeho charakter, pokud bylo Akceptační místo při druhém porušení závazku upozorněno na možnost odstoupení od smlouvy v případě dalšího porušení závazku. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší s důsledkem vyřazení Akceptačního místa ze systému Turistykarta, včetně ukončení marketingové prezentace Akceptačního místa v marketingových kanálech systému Turistykarta.cz

III. Plnění Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje na základě Smlouvy zařadit Akceptační místo do Databáze (viz čl. I odst. 4 těchto VOP) a umístit jeho marketingovou prezentaci po dobu smluvního období do marketingových kanálů systému Turistykarta.cz. Marketingovými kanály systému Turistykarta.cz jsou Informační katalog a internetový informační portál systému Turistykarta.cz.
 2. Provozovatel je dále povinen vybavit Akceptační místo minimálně 1 ks nálepky s logem Turistykarta.cz upozorňující veřejnost na participaci Akceptačního místa v systému Turistykarta.cz
 3. Informační katalog je publikace vydávaná Provozovatelem, která obsahuje informace o systému Turistykarta.cz a informace o službách akceptačních míst v rozsahu dle těchto VOP. Informační katalog může obsahovat v přiměřeném rozsahu též inzerci subjektů nezúčastněných v systému Turistykarta.cz. Informační katalog je příslušenstvím každé zakoupené Turistykarty a je dále distribuován prostřednictvím smluvních partnerů Provozovatele. Informační katalog je vydáván třikrát za smluvní období - březen 2015, duben 2015. červen 2015.
 4. Informační portál systému Turistykarta.cz jsou speciální internetové stránky systému Turistykarta spravované Provozovatelem, které obsahují obdobné údaje jako Informační katalog, jsou však navíc průběžně aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo internetovou adresu informačního portálu z důležitých důvodů změnit.
 5. Akceptační místo je povinno předat Provozovateli v elektronické podobě na adresu uvedenou ve Smlouvě obsahovou náplň své marketingové prezentace, a to nejpozději v termínu dodání prezentace uvedeném ve Smlouvě. V případě, že bude obsahová náplň marketingové prezentace Akceptačního místa předána Provozovateli po termínu dodání prezentace nebo je-li Smlouva uzavřena v době po redakční uzávěrce Informačního katalogu, má Akceptační místo pro dané smluvní období nárok pouze na zařazení do internetového informačního portálu systému Turistykarta.cz, nikoliv však do Informačního katalogu. Poslední termín pro dotisk katalogu je 10.6.2015
 6. Obsahová náplň marketingové prezentace Akceptačního místa musí být Provozovateli dodána v následující struktuře:
 1. Akceptační místo je povinno průběžně sdělovat Provozovateli veškeré změny v obsahu údajů marketingové prezentace, k nimž dojde v průběhu smluvního období. Provozovatel je povinen na základě takových sdělení aktualizovat zveřejněnou marketingovou prezentaci Akceptačního místa v internetovém informačním portálu.     

 IV. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2015
 2. Akceptační místo se zavazuje zaplatit Provozovateli jednorázový poplatek za zapojení do systému Turistiykarta.cz. Akceptační místo je povinno uhradit sjednaný poplatek na účet Provozovatele uvedený v záhlaví Smlouvy na základě faktury Provozovatele se splatností 15 dnů od vystavení, jinak je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 3. Při vzájemné komunikaci jsou Smluvní strany povinny užívat kontaktní údaje uvedené ve formuláři Smlouvy. V případě změny těchto údajů jsou povinny takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně.
 4. Smluvní strany sjednávají dle § 262 obchodního zákoníku, že závazkový vztah založený Smlouvou se bez ohledu na charakter Smluvních stran řídí obchodním zákoníkem. Pro závazkový vztah založený Smlouvou platí právo České republiky.
 5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory týkající se výkladu nebo naplňování této Smlouvy budou řešit přednostně smírnou cestou. Nebude-li smírné řešení možné, dohodly se Smluvní strany ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že místně příslušným soudem pro soudní řešení veškerých sporů z této Smlouvy bude v závislosti na věcné příslušnosti Okresní nebo Krajský soud v Praze.